Na temelju članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića „Krijesnica“ (KLASA: 601-02/16-01/01, URBROJ: 2186/174-01-18-3) Dječji vrtić „Krijesnica“ objavljuje

O G L A S

za upis djece u programe Dječjeg vrtića „Krijesnica“ Mali Bukovec

za pedagošku godinu 2019./2020.

Pozivaju se roditelji djece koja će do 1. rujna 2019. navršiti najmanje 36 mjeseca, na podnošenje zahtjeva za upis djeteta u programe Dječjeg vrtića „Krijesnica“ u 2019./2020. godini za:

- 9 satni program (cjelodnevni redoviti program) ili

- 5 satni program (poludnevni redoviti program).

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić u „Krijesnica“ u pedagoškoj godini 2019./2020. dostupan je na internet stranici www.vrtic-krijesnica.hr i u Dječjem vrtiću „Krijesnica“.

Zahtjevu za upis potrebno je obavezno priložiti:

- preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja

- rodni list djeteta

- potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (karton cijepljenja i potvrdu o sistematskom pregledu)

- uvjerenje o prebivalištu djeteta

 

Zahtjevu za upis se može priložiti (ukoliko su ispunjeni uvjeti za olakšice za sufinanciranje utvrđeni Pravilnikom):

− pravomoćno rješenje nadležne službe za socijalnu skrb o statusu korisnika socijalne pomoći

− smrtni list roditelja koji je umro

− od strane javnog bilježnika ovjerenu izjavu samohranog roditelja djeteta da za njegovo uzdržavanje drugi roditelj ne skrbi

− valjanu liječniku dokumentaciju kojom se dokazuje 80% i više invalidnosti roditelja/staratelja

Prednost pri upisu imaju djeca prema redoslijedu kriterija:

- djeca s prebivalištem na području Općine Mali Bukovec i Općine Veliki Bukovec

- djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata

- djeca iz obitelji s troje ili više djece

- djeca zaposlenih roditelja

- djeca s teškoćama u razvoju

- djeca samohranih roditelja

- djeca u udomiteljskim obiteljima

- djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

- djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu

Odgovarajući dokaz prednosti pri upisu, naveden u Zahtjevu za upis, mora se priložiti Zahtjevu za upis kao dodatna dokumentacija.

Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati, kriteriji prednosti neće se primjenjivati.

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom se predaju Dječjem vrtiću „Krijesnica“ zaključno sa 17. svibnjom 2019. godine.

Cjelokupna predana dokumentacija ostaje u vlasništvu Dječjeg vrtića Krijesnica“, uz obvezu čuvanja istih u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka odnosno zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva.

Rezultati upisa objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Krijesnica“.

 

ZAHTJEV 

 

Mali Bukovec, 29. travnja 2019.god.

Dječji vrtić „Krijesnica“